Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN TOEGANGSBEWIJZEN MOJO CONCERTS B.V.

Artikel 1 – Toepasselijkheid en definities 1.1. Deze Algemene Voorwaarden Toegangsbewijzen (”de Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen MOJO Concerts B.V. (“MOJO”) en degene die een toegangsbewijs ter zake een door MOJO georganiseerd evenement bestelt/koopt via MOJO of een door MOJO voor het betreffende evenement ingeschakelde officiële (voor)verkooporganisatie (”de klant”) en de bezoeker van een dergelijk evenement (“de bezoeker”).

1.2. Onder “evenement” wordt verstaan (muziek-)uitvoeringen, concerten, festivals en/of andere manifestaties in de ruimste zin.

1.3. Onder “locatie”, wordt verstaan de feitelijke plaats van het evenement evenals alle terreinen, ruimten, velden et cetera. eromheen, die deel uitmaken van het complex, waarbinnen het evenement plaatsvindt.

1.4. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de klant of de bezoeker wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2 – Toegangsbewijs
2.1. Een toegangsbewijs kan bestaan uit een door of vanwege MOJO verstrekt document of een door of vanwege MOJO verstrekte unieke barcode of QR code.

2.2. Het toegangsbewijs wordt eenmalig verstrekt en geeft toegang aan één persoon.

2.3. Het toegangsbewijs is en blijft eigendom van MOJO. Het toegangsbewijs geeft de houder recht op bijwonen van het evenement. Alleen de houder van het toegangsbewijs die het toegangsbewijs als eerste toont bij aanvang van het evenement krijgt toegang. MOJO mag ervan uitgaan dat de houder van dit toegangsbewijs ook de rechthebbende daarop is (de klant is). MOJO is niet gehouden ten aanzien van geldige toegangsbewijzen nadere controle te verrichten. De klant dient er zelf voor zorg te dragen houder te worden en te blijven van het door MOJO dan wel een door MOJO ingeschakelde (voor)verkooporganisatie verstrekte toegangsbewijs.

2.4. Vanaf het moment dat het toegangsbewijs aan de klant ter beschikking is gesteld, rust derhalve op de klant het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het toegangsbewijs.

2.5. Alleen aanschaf bij de door MOJO erkende (voor)verkooporganisatie of bij MOJO garandeert de geldigheid van het toegangsbewijs. De bewwijslast dienaangaande rust op de klant.

2.6. Het toegangsbewijs dat bestaat uit een barcode wordt via elektronische communicatie (e-mail) aan de klant verstrekt. Indien de klant ervoor heeft gekozen het toegangsbewijs op deze wijze te ontvangen, dient de klant ervoor zorg te dragen dat dit toegangsbewijs via elektronische communicatie kan worden verstrekt en dat deze op een veilige wijze kan worden verstrekt. MOJO kan noch de vertrouwelijkheid van het verstrekte toegangsbewijs noch de ontvangst van het toegangsbewijs garanderen.

2.7. MOJO behoudt zich het recht voor om een maximum te stellen aan het aantal te bestellen toegangsbewijzen. De klant is alsdan verplicht om zich aan het door MOJO gestelde maximum te houden.

2.8. Toegangsbewijzen kunnen niet worden geretourneerd. Het bepaalde in artikel 6:230p sub e BW is van toepassing op toegangsbewijzen.

Artikel 3 – Verbod doorverkoop e.d.
3.1. De klant is gehouden om het toegangsbewijs voor een evenement voor zichzelf te houden en derhalve niet op enigerlei wijze aan derden door te verkopen, ter verkoop aan te bieden of in het kader van commerciële doeleinden aan te bieden of te verstrekken. Van dit verbod kan door MOJO worden uitgezonderd de verkoop van toegangsbewijzen via een daarvoor door haar aangewezen ticket exchange platform.

3.2. De klant is jegens MOJO gehouden om op geen enkele wijze reclame of enige (andere) vorm van publiciteit te maken in verband met het evenement en ieder onderdeel daarvan.

3.3. De klant die zijn toegangsbewijs om niet en niet in het kader van commerciële doeleinden aan derden ter beschikking stelt, is verplicht om de aan de klant opgelegde verplichtingen zoals verwoord in de Algemene Voorwaarden ook op te leggen aan degene aan wie de klant het toegangsbewijs ter beschikking stelt (de bezoeker). De klant staat er jegens MOJO voor in dat de bezoeker deze verplichtingen nakomt. MOJO kan besluiten om toegangsbewijzen voor een evenement op naam (d.w.z. gepersonaliseerd) te verkopen. In dat geval is het toegangsbewijs niet overdraagbaar en heeft – in afwijking van het hiervoor bepaalde – slechts de persoon op wiens naam het tickets is gesteld toegang. MOJO is gerechtigd (maar niet verplicht) om de identiteit van de houder van het toegangsbewijs te controleren om vast te stellen of deze overeenkomt met de naam op het toegangsbewijs, en voor zover deze niet overeenkomt, om de houder van het toegangsbewijs de toegang tot het evenement te weigeren.

3.4. Indien de klant zijn verplichtingen zoals verwoord in de voorgaande leden van dit artikel niet nakomt en/of daarvoor niet in kan staan, is de klant een direct opeisbare boete van € 10.000,- per overtreding aan MOJO verschuldigd en € 5.000,- voor iedere dag dat de overtreding heeft voortgeduurd en voortduurt onverminderd het recht van MOJO om van de klant bovendien nakoming en/of vergoeding van de geleden of nog te lijden schade te vorderen.

Artikel 4 – De bezoeker
4.1. De bezoeker is verplicht, indien daarom wordt verzocht, mee te werken aan fouillering bij bezoek van het evenement. Indien de bezoeker weigert zich te laten fouilleren, dan kan de toegang tot het evenement wordt geweigerd.

4.2. De bezoeker dient in het bezit te zijn van een geldig en onbeschadigd toegangsbewijs zowel vóór aanvang als tijdens het evenement en zolang de bezoeker zich op de plaats waar het evenement wordt gehouden, bevindt. De bezoeker is verplicht om op verzoek van de exploitant van de plaats waar het evenement wordt gehouden, het ordepersoneel en andere bevoegden, het toegangsbewijs te tonen.

4.3. De bezoeker is verplicht om op eerste verzoek, zich te identificeren door middel van een geldig legitimatiebewijs om MOJO onder meer in staat te stellen te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen in het kader van evenementen, waaronder maar niet beperkt tot de verplichting van het niet verstrekken van alcohol aan personen met een leeftijd onder de van overheidswege vastgestelde leeftijdsgrens.

4.4. Het is verboden tassen en rugzakken mee te brengen naar de locatie. Hiervan zijn in beginsel uitgezonderd handtassen niet groter dan A4 formaat. MOJO is gerechtigd om per evenement nadere regels hieromtrent vast te stellen. Tassen en rugzakken die niet aan de door MOJO gestelde regels voldoen, worden niet in bewaring genomen. Van het voorgaande zijn de campingterreinen bij evenementen uitgezonderd.

4.5. Het is verboden foto-, film- en andere opnameapparatuur mee te nemen naar de plaats waar het evenement plaatsvindt. Indien MOJO dergelijke apparatuur voor de duur van het evenement in bewaring neemt, aanvaardt zij geen enkele aansprakelijkheid ter zake.

4.6. Het is verboden glaswerk, plastic flessen, blik, vuurwerk, (vuur)- wapens en/of gevaarlijke voorwerpen en/of alcoholhoudende dranken mee te brengen naar de plaats waar het evenement plaatsvindt. Indien MOJO dergelijke voorwerpen voor de duur van het evenement in bewaring neemt, aanvaardt zij geen enkele aansprakelijkheid ter zake. Wettelijk verboden voorwerpen zullen in beslag genomen worden en niet worden geretourneerd.

4.7. Registratie van het evenement in welke vorm dan ook, waaronder begrepen fotograferen, filmen en het maken van (andere) geluids-, en/of beeldopnamen, is verboden, alsook nadruk van en/of overname uit het programma (-boekje), posters en andere drukwerken. Alle zodanige registraties zullen in beslag worden genomen en zonder meer worden vernietigd.

4.8. Indien de bezoeker na het betreden van de plaats waar het evenement plaatsvindt, deze plaats verlaat, verliest het toegangsbewijs zijn geldigheid.

4.9. De bezoeker is verplicht zich te houden aan de voorschriften (waaronder huisregels) en/of aanwijzingen van MOJO, de exploitanten van de locatie, het ordepersoneel (beveiliging), de brandweer en andere bevoegden. Indien er op de locatie een rookverbod van kracht is, dan geldt dit verbod ten aanzien van alle (waaronder ook elektronische) rookwaren.

4.10. Voor het zelfstandig bezoeken (dat wil zeggen zonder begeleiding van een meerderjarige) van evenementen hanteert MOJO een adviesleeftijd van minimaal 16 jaar. MOJO adviseert jongere bezoekers om een evenement onder begeleiding van een meerderjarige te bezoeken. MOJO behoudt zich het recht voor om bij specifieke evenementen een verplichte minimumleeftijd te hanteren. Dit zal van tevoren op een duidelijke wijze kenbaar worden gemaakt.

Artikel 5 – Rechten van MOJO
5.1. Bij overtreding door de klant of de bezoeker van (één of meer van) de bepalingen zoals genoemd in de Algemene Voorwaarden is MOJO gerechtigd het toegangsbewijs ongeldig te maken of bezoeker de (verdere) toegang tot het evenement te weigeren zonder dat de bezoeker recht heeft op restitutie van het bedrag dat de bezoeker voor het toegangsbewijs (waaronder begrepen servicekosten) aan MOJO, al dan niet via een (voor)verkooporganisatie, heeft voldaan. De houder van een ongeldig gemaakt toegangsbewijs heeft geen recht op restitutie of compensatie anderszins.

5.2. MOJO behoudt zich het recht voor de bezoeker de (verdere) toegang tot het evenement te ontzeggen of van de locatie te verwijderen indien MOJO dit redelijkerwijs nodig acht ter handhaving van de rust en orde tijdens het evenement.

5.3. Indien aannemelijk is dat er sprake is van een vervalsing van het toegangsbewijs is MOJO gerechtigd de houder van dit toegangsbewijs de (verdere) toegang tot het evenement te weigeren, zonder dat de klant dan wel de bezoeker aanspraak kan maken op enige schade die hierdoor wordt geleden.

5.4. De artiest en MOJO zijn gerechtigd om van het evenement beeld- en/of geluidsopname te (laten) maken en deze beelden te gebruiken voor promotiedoeleinden voor zichzelf of ten behoeve van hun partners of sponsors. Personen die in de opnamen voorkomen kunnen geen recht doen gelden op enige vergoeding.

5.5. Het is MOJO toegestaan om per evenement aanvullende (veiligheids)maatregelen te treffen. MOJO zal de invoer van dergelijke maatregelen tijdig bekendmaken en communiceren richting de klant, bijvoorbeeld door het versturen van een mailing en/of het plaatsten van een bericht op de website van de locatie en de bezoeker, op de locatie. Het is uiteindelijk de verantwoordelijkheid van de klant en de bezoeker om van dergelijke aanvullende maatregelen op de hoogte te zijn.

Artikel 6 – Annulering en verplaatsing
6.1. MOJO heeft het recht om het evenement, bijvoorbeeld in geval van overmacht, waaronder in dit verband mede begrepen ziekte en/of afzegging van de artiest(en), stakingen, brand, slechte weersomstandigheden, epidemieën et cetera, te verplaatsen naar een latere datum of het evenement te annuleren.

6.2. Indien het evenement – bijvoorbeeld als gevolg van of in verband met overmacht – door MOJO wordt geannuleerd voordat het is aangevangen, zal MOJO uitsluitend verplicht zijn aan de klant de vergoeding te restitueren die vermeld staat op het toegangsbewijs, of bij gebreke daarvan de vergoeding (in beginsel uitgezonderd servicekosten) die de klant via de officiële online of telefonische (voor)verkooporganisatie als bedoeld in artikel 1.1 heeft betaald. Indien een evenement moet worden geannuleerd nadat het is aangevangen, zal MOJO slechts gehouden zijn tot restitutie van een door haar vast te stellen gedeelte van de vergoeding die vermeld staat op het toegangsbewijs, of bij gebreke daarvan een deel van de vergoeding (in beginsel uitgezonderd servicekosten) die de klant via de officiële online of telefonische (voor)verkooporganisatie heeft betaald. De klant krijgt van de (voor)verkooporganisatie of van MOJO per mail bericht over restitutie van het aankoopbedrag. In dit bericht wordt de procedure en de reactietermijn genoemd. Er wordt gestreefd om dit bericht automatisch en binnen 12 weken te versturen. Alleen de klant krijgt bericht en heeft recht op restitutie. Mocht er sprake zijn van doorverkoop buiten de officiële (voor)verkooporganisatie om, dan zal de bezoeker zelf contact moeten opzoeken met de oorspronkelijke kaartkoper. De (voor)verkooporganisatie beslist over de eventuele restitutie van servicekosten. Overige schade (waaronder reis- en verblijfskosten) wordt niet vergoed. Evenmin kan de klant aanspraak maken op (vervangende) toegang tot een ander evenement. MOJO is niet aansprakelijk voor enige (andere) schade die is geleden door een bezoeker als gevolg van annulering van het evenement.

6.3. Indien het evenement – bijvoorbeeld als gevolg van of in verband met overmacht – door MOJO wordt verplaatst naar een andere datum, dan blijft het toegangsbewijs geldig voor de nieuwe datum waarop het evenement zal plaatsvinden. Mocht de klant het evenement op de nieuwe datum niet kunnen of willen bezoeken, dan is de klant gerechtigd het aankoopbedrag terug te vragen. De klant krijgt van de (voor)verkooporganisatie of van MOJO per mail bericht over de mogelijkheid om restitutie aan te vragen van het aankoopbedrag. In dit bericht wordt de procedure en de reactietermijn genoemd. De klant moet binnen de gestelde termijn aangeven restitutie van het aankoopbedrag te willen, bij gebreke waarvan het toegangsbewijs geldig blijft voor de vervangende datum en het recht op restitutie vervalt. Het recht op restitutie vervalt in ieder geval op de dag van het vervangende evenement. Alleen de klant krijgt bericht en heeft recht op restitutie. Mocht er sprake zijn van doorverkoop buiten de officiële (voor)verkooporganisatie om, dan zal de bezoeker zelf contact moeten opzoeken met de oorspronkelijke kaartkoper. De (voor)verkooporganisatie beslist over de eventuele restitutie van servicekosten. Overige schade (waaronder reis- en verblijfskosten) wordt niet vergoed. Evenmin kan de klant aanspraak maken op (vervangende) toegang tot een ander evenement. MOJO is niet aansprakelijk voor enige (andere) schade die is geleden door een bezoeker als gevolg van verschuiving van het evenement.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid MOJO
7.1. MOJO is aansprakelijk voor directe schade die de klant en de bezoeker lijdt en die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan MOJO toe te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen MOJO is verzekerd en die door de verzekeraar wordt vergoed. Niet voor vergoeding in aanmerking komt in ieder geval: a) gevolgschade; b) immateriële schade; c) schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen van MOJO.

7.2. Het betreden van de locatie en het bijwonen van het evenement, geschiedt voor eigen risico van de bezoeker, in die zin dat MOJO geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor schade ontstaan door genoemd betreden of bijwonen zoals bijv. gehoor-, gezichts- en andere lichamelijke stoornissen. MOJO hanteert bij evenementen een gemiddeld geluidsniveau van maximaal 103 dB (A).

7.3. MOJO zal ernaar streven dat het programma zoveel mogelijk volgens het aangekondigde tijdschema zal worden uitgevoerd. Zij is echter niet aansprakelijk voor afwijkingen daarin en voor de (eventuele) schade welke daardoor voor de klant en bezoeker mocht ontstaan. Aanvangstijden zoals onder andere vermeld op toegangsbewijzen zijn onder voorbehoud. De klant en bezoeker is gehouden om regelmatig te controleren (via de website of andere communicatiekanalen van MOJO) of de aanvangstijd ongewijzigd is.

7.4. MOJO is voorts niet aansprakelijk voor de inhoud en de wijze van uitvoeren van het programma van het evenement, waaronder uitdrukkelijk begrepen de lengte van het programma. MOJO is evenmin aansprakelijk voor wijzigingen in het programma van het evenement.

7.5. MOJO is ook niet aansprakelijk voor schade van de klant en bezoeker die is ontstaan door verlies of beschadiging van het toegangsbewijs.

7.6 Ten tijde van het plaatsvinden van het evenement bestaat de mogelijkheid dat aanvullende voorwaarden c.q.(gezondheids)maatregelen gelden in verband met Covid-19 of andere infectieziekten. MOJO organiseert het evenement overeenkomstig de voorschriften van de op dat moment geldende wet- en regelgeving en zal er alles aan doen wat redelijkerwijze in haar macht ligt om het evenement zo veilig mogelijk te laten plaatsvinden. Dit laat onverlet dat er altijd een risico voor besmetting met Covid-19 bestaat, dan wel een andere infectieziekte. MOJO is niet aansprakelijk voor enige schade die de bezoeker lijdt als gevolg van een dergelijke besmetting.

Artikel 8 – Persoonsgegevens
8.1. MOJO verwerkt persoonsgegevens van de klant, de bezoeker en gebruikers van haar websites conform haar privacy statement. Voornoemd privacy statement is beschikbaar via http://www.MOJO.nl/privacy-statement/.

Artikel 9 – Slotbepalingen
9.1. MOJO is gerechtigd om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. In dat geval zal MOJO de klant en bezoeker tijdig op de hoogte stellen van de wijzigingen. Indien de klant een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en de wijziging heeft tot gevolg dat aan de klant een prestatie wordt verschaft die wezenlijk van de oorspronkelijke prestatie afwijkt, heeft deze klant de bevoegdheid overeenkomst te ontbinden per de datum dat de gewijzigde algemene voorwaarden in werking treden.

9.2. Op deze Algemene Voorwaarden en op iedere overeenkomst die tussen MOJO en de klant of de bezoeker bestaat, is Nederlands recht van toepassing.

9.3. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen MOJO en de klant of de bezoeker of enige overeenkomst die daarvan het gevolg mocht zijn, zullen uitsluitend worden beslecht door de rechter te Amsterdam.